خواجه مبارک مجدی نسب

نام پدر: رضا                              نام مادر : کوچک

همسر: ماهرو فرزند خواجه سردار

شغل : کارمند اداره ثبت و اسناد

وفات : ۱۳۶۵

فرزندان

منوچهر – عزت اله – فریدون – فرزاد – شاهپور

رفعت – بهجت – زهره