قال امیرالمومنین علی (ع)
اتعظو بمن کان قبلکم قبل ان یتعظ بکم من بعدکم
از پیشینیان خود پند و عبرت بگیرید قبل از آنکه آیندگان از زندگی و سرنوشت شما عبرت گیرند .
شرح کوتاه :
تاریخ پر است از درسهای عبرت ؛ پر است از پندها و موعظه ها ؛ سرانجام مظالم ؛ ستمها ؛ اختلافات و پراکندگیها ؛ رکودها و تحجرها ؛ بی خبریها از وضع محیط و زمان ؛ همه در آئینه تاریخ منعکس است .
امام علی (ع) آن ابر مرد تاریخ بشریت بما هشدار می دهد که شما از وضع زندگی و سرنوشت گذشتگان پند و عبرت گیرید و نگذارید سرنوشت زشت و شوم شما درس عبرتی برای آیندگان گردد. این دریای خروشان زمان همه را با خود می برد خوشبخت جمعیتی که بگذشته آن می نگرند و سعادت و نیکبختی خویش را بر امواج آینده ترسیم می کنند.