دوالک پا(دوال پا)
دوالک پا،موجودی افسانه ای و موهوم است که تنی مانند انسان و پاهایی دراز و پیچان،مانند تسمه و دوال دارد و چون کسی را ببیند اظهاردرماندگی و بیماری میکند و از اومیخواهد که چون قادر به حرکت نیست وی را کول کند و کمی جابجا نماید ولی وقتی بر پشت کسی سوار شد پاهای خودرا محکم به دور کمر او می پیچد و دیگراز اوجدا نمیشود و خوراک و نان و آب خود را از او می طلبد و اگر ان شخص امتناع کند و یا بخواهد به کمک دیگران ویا با وسایلی اورا از خود جدا کند پای طناب مانند خودرا محکم به دور قفسه ی سینه و یا گلوی او میپیچد و آنقدر فشار می آورد تا ان شخص خفه شود.
اساس رسوخ این افسانه ها بین مردم،ذکر این موجود درکتاب های داستانی وامق و عذرا،عجایب المخلوقات زکریای قزوینی و کتابهایی نظیر سلیم جواهری است.