با خبر شدیم خانم لیلا مجدی نسب فرزند خواجه محمود و نوه خواجه محمد دوازدهم مرداد ماه. پای سفره عقد نشستند و با آقای بهمن سیماری پیوند زناشویی بستند۰ضمن عرض تبریک از طرف خود و خاندان مجدی امیدوارم مهرتان جاوید و روزگارتان خوش باشد