چند سال پیش در نزدیکی شهرستان اردبیل ماشینم خراب شد با هر ترفندی خودم را به اردبیل رساندم فردای آنروز ماشین را جهت تعمیر به تعمیر گاه مرکزی ایران خود رو بردم وبعد از تعمیر مرا جهت تسویه حساب به امور مالی هدایت نمودند سالن بزرگی که دور تا دور آن خانم هایی دور میزهای خود نشسته بودند نزد یکی از آنها رفتم به زبان ترکی چیزهایی گفت که من متوجه نشدم وبه او گفتم ترکی بلد نیستم وقتی برایش مسجل گردید که زبان ترکی را متوجه نمی شوم بازبان فارسی با من صحبت نمودند ومن از این کار خانم بسیار خوشحال شدم وجالب اینکه تمامی پرسنل آنجا با زبان ترکی با همدیگر صحبت می کردند هدف از این مقدمه این است که بگویم متاسفانه در شهر خودمان دزفول به هر اداره ویا مغازه ویا دکتر وهرمکانی که خانمی در آنجا شاغل می باشد مراجعه نماییم  با زبان فارسی با ما سخن می گویند و جالب اینکه وقتی با آنها به زبان دزفولی صحبت می نماییم باز هم با زبان مادری خودشان صحبت نمی کنند وتاسف بارتر اینکه اکثر خانواده های دزفولی با بچه های خود به زبان فارسی تکلم می نمایند ورفته رفته زبان دزفولی با گذر زمان از بین خواهد رفت  کما اینکه خیلی از کلمات قدیمی دزفول را حتی بزرگسالان ما هم نمی دانند بیایید با یاری همدیگر زبان مادری خود را زنده نگه داریم