باچهاربار استفاده ازعدد ۷وبا استفاده از اعمال ریاضی عدد۱۰۰را بدست آورید