توﻱ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻳﮑﻲ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﻲﮐﺸﻴﺪ . ﻳﮑﻲ
ﺩﻳﮕﻪ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮ ﮔﻔﺖ:
– ﺑﺨﺸﻴﺪ ﺁﻗﺎ !… ﺷﻤﺎ ﺭﻭﺯﻱ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﻲﮐﺸﻴﻦ … ؟ !
– ﻃﺮﻑ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﻣﻨﻈﻮﺭ؟
– ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﮔﻪ ﭘﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﮕﺎﺭﺍ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﮐﺮﺩﻳﻦ، ﺑﻪ
ﺍﺿﺎﻓﻪﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻼﻣﺘﻴﺘﻮﻥ ﺧﺮﺝ ﺩﻭﺍ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ
ﻣﻲﮐﻨﻴﻦ، ﺍﻻﻥ ﺍﻭﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩ !…
ﻃﺮﻑ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﻱ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: – ﺗﻮ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﻲﮐﺸﻲ؟
– ﻧﻪ !
– ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺩﺍﺭﻱ؟
– ﻧﻪ !
– ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺳﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺼﻴﺤﺘﺖ …
ﺿﻤﻨﺎً ﺍﻭﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻱ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻪ ..!…

 

اصطلاح ( ماست مالی)

هنگام عروسی محمدرضا شاه پهلوی و زن مصری اش فوزیه در سال ۱۳۱۷ خورشیدی چون مقرر بود میهمانان مصری و همراهان عروس به وسیلۀ راه آهن جنوب به تهران وارد شوند از طرف دربار و شهربانی دستور اکید صادر شده بود که دیوارهای تمام دهات طول راه و خانه های دهقانی مجاور خط آهن را سفید کنند.

در یکی از دهات چون گچ در دسترس نبود بخشدار دستور می دهد که با کشک و ماست که در آن ده فراوان بوده دیوارها را موقتاً سفید نمایند، و به این منظور با پولی که از کدخدای ده می گیرند و با خرید مقدار زیادی ماست کلیۀ دیوارها را ماست مالی کردند.
قدمت ریشۀ تاریخی این اصطلاح ( ماست مالی) ازشصت سال نمی گذرد، و ماجرای این ماست مالی مدت ها موضوع اصلی شوخی های محافل و مجالس بود

آیا میدانید به همراه یک صندلی اجکت چه چیزهایی وجود دارد؟

۱- غذا به اندازه ی سه روز.

۲- شکلات.

۳-یک کلت.

۴-یک کلت منور.

۵- یک قایق بادی مخصوص دراپ در آب.

۶-یک قلاب ماهی گیری.

۷-یک دستگاه شبیه کباب پز برای طبخ غذا.

۸-یک پودر مخصوص که اگر خلبان در آب دراپ کند با آن ریختن آن پودر کوسه ها دور می شوند.

۹-بسته ی کمک های اولیه.

«این مکان مجهز به دوربین مداربسته می باشد»

به مراتب بیشتر از جمله

«عالم محضر خداست .در محضر خدا معصیت نکنید»

تأثیر گذار می باشد !

ما ایرانی ها دروغ گفتن را از اول صبح با جمله «پاشو لنگ ظهر» آغاز می کنیم. 😐