آقای فرزاد مجدی نسب

نام پدر : خواجه مبارک

نام مادر : ماهرو فرزند خواجه سردار

نام همسر: شهره مجدی نسب فرزند حاج احمد

نام فرزند: سپهر

ساکن امریکا