آقای مهدی مجدی نسب

نام پدر: حاج محمد باقر

نام مادر : حاجیه ملکه الله وردی