نام پدر: حاج عبدالامییر
نام مادر :خانم مرضیه مجدی نسب فرزند حاج اسماعیل
نام همسر: خانم فاطمه دفتری