November 27,2022 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

تولید موتورسیکلت برقی

دانشجویان نخبه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با تولید موتورسیکلت برقی ضمن تبدیل دانش به محصول گام ارزشمندی در کاهش آلودگی زیست محیطی و حمایت از اقتصاد ملی...

فناوری