May 23,2022 | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
پرویز یا حقی ،مهستی،حمیرا،جنگ ایران و عراق،صدام،دزفول،رامسفلد