بسمه تعالی
مفتخرم به اطلاع همه فامیل برسانم که بعدازاعلام گردهمائی چهارم فروردین ماه۹۲ استقبال گسترده وباشکوهی جهت شرکت قاطبه خاندان معظم مجدی را شاهد می باشیم به گونه ای که روزانه طی تماسهای متعددی از شهرهای مختلف کشور انتظارروزشماری راجهت رسیدن به تاریخ فوق اعلان مینمایند.
علیرغم اینکه مهمترین هدف “شرکت تعاونی تولیدی توزیعی خاندان مجدی” ارتقاء امرمقدس صله رحم است-که این گردهمائی نیزدرهمین رآستا صورت میگیرد- یقینا پتانسیل عظیم خاندان مجدی باپشتوانه مالی مناسب میتواندعامل مهمی جهت راه اندازی پروژه های بزرگ اقتصادی به صورت اشتراکی باشد,امری مهم که میتواند ضمن رفع معضل بیکاری در خاندان وتضمین مالی آیندگان برکات بیشماری از عنایات حق را درپی داشته باشد.
براین اساس هیات محترم مدیره شرکت درطی چندماه اخیری که از ثبت رسمی شرکت گذشته است تمام هم وسعی خودرا معطوف به بررسی کارشناسانه طرحهای خردوکلان اقتصادی گذاشته است که انشاالله در گردهمائی فوق -که حکم مجمع عمومی سالیانه رانیز دارد- ضمن توضیح مصوبات هیات مدیره پروژه هائی راکه بیشترین رای را به خود اختصاص دهند اجرائی خواهیم کرد.مسلما هرکدام ازاین پروژه ها نیاز به سرمایه گذاری جداگانه وعظیمی دارد.قطعا افرادی که سهام بیشتری از آنها خریداری نمایند سود سالیانه بالاتری رابه خود اختصاص خواهندداد.
ضروری است یادآوری کنم مجموع مبالغی راکه درهنگام ثبت نام اولیه اعضا به حساب شرکت تعاونی واریز شده درحدی نبوده که حتی یک پروژه کوچک اقتصادی راباآنها شروع نمائیم.البته اغلب اعضای محترم در آن هنگام جهت تکمیل شدن اعضای شرکت برای راه اندازی اولیه آن صرفا یک سهم خریداری نموده بودندوغالبااعلام میفرمودندکه در هنگامیکه تصمیم به راه اندازی هر پروژه ای باشد حاضربه سرمایه گذاری عمده خواهند بود.
انشااللهطبق قولی که درسال گذشته داده شد درنظر است بایاری خداوند متعال از روز چهارم فروردین ماه یک برنامه مهم دیگر رانیز شروع نمائیم وآن راه اندازی-صندوق قرض الحسنه داخلی خاندان مجدی-است.دراین صندوق علاوه بر سهامداران اصلی شرکت-که کلیه فامیل مجدی هستند-خانواده های وابسته به آنهانیزمیتوانندعضوباشند.بعداز ثبت نام اعضا وواریزحداقل مبلغ مصوب شده,مبلغ وام,چگونگی اعطاء وام وفرم بازپرداخت اقساط به اعضا مشخص میشود.بدیهی است هرچه تعداداعضا ومبلغ واریزی اولیه بیشترباشدمیزان وام پرداختی افزایش وزمان بازپرداخت اقساط طولانی تر خواهدبود.
براین اساس خواهشمندم ضمن اینکه تصمیم خودرا دررابطه باعضویت دراین صندوق قطعی مینمائید حتماتبلیغات لازم را جهت پذیرش اعضای جدیدبرخودفرض بدانید ودرروز ثبت نام معرف آنهاباشید.