روز شنبه تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱در ساعت ۱۹و۵۴دقیقه در بیمارستان آیت الله نبوی دختری ناز و زیبا به دنیا آمد این نوراد کوچولو وتپل فرزند آقای وحید مجدی عرب وخانم فاطمه دفتری میباشد.

این گل زیبا آرام نام دارد و وجه  تسمیه این نام  به نظر من آرام بودن مادرشان میباشد.چون فاطمه خانم بینهایت ساکت وآرام ولی بسیار ساعی وهنرمند هستند .

از طرف خاندان مجدی تولد این نو رسیده را به آقا وحید و فاطمه خانم تبریک میگویم و طول عمر با عزت برای این خانواده سه نفره آرزومندم.

۲۰۱۲۱۱۲۱۳۰۸
آرام مجدی عرب