اطاق شیخون :
اطاق شیخون ؛ یا شیخون جابر ؛ محلی است واقع در محدوده سر میدان بزرگ و امتداد آن تا محله ساکیان که حدودا” پشت بقعه متبرکه سبزقبا و غرب مسجد لب خندق است ؛ قرار گرفته است و به علت وجود مدرسه علمیه و حجره درس شیوخ محترم انصاری که از اعقاب جابربن عبدالله انصاری هستند و هم چنین وجود منازل و اسکان تعدادی از حضرات خاندان انصاری از جمله آیت الله حاج شیخ علی آقای سبط شیخ و حاج شیخ احمد آقا سبط شیخ انصاری و غیره ؛ در آن منتطقه نام آن محل به اتاق شیخون یا کوی شیخون جابر؛ معروفیت یافته است ؛ قدوه الفقها ؛ شیخ اعظم ؛ حاج شیخ مرتضی انصاری هم از این خاندان گرامی است .
اوریتیون :
در زبان دزفولی ؛ به آب لعاب برنج که پس از آبکش کردن برنج به دست می آید اوریت می گویند که در اصل همان آب ریع زبان فارسی است ؛ و کلمه (( یون )) هم که به آخر آن اضافه شده است پسوند جمع است .
اوریتیون در بخش جنوبی محله صحرابدر مشرقی به موازات کمی متمایل به خیابان شهید محمد منتظری ؛ در پشت منزل مرحوم سیدکاظم قطب و اطراف منازل آقایان سیدموسی قطب و حج علی اژگل و عبده حجی ( قمرزاده ) و عیدی نرگس خاتون ؛ در کوچه فعلی ارژنگ و جنب هنرستان حضرت نرگس در کوچه شکوفه که قبلا” مکینه مرحوم تقی عیدی غبار بوده است ؛ قرار دارد.
اسم اصلی این محله ؛ که امتداد کوچه مسجد چینی سازان شروع می شود ؛ ( او رو وی یون ) بوده است ؛ یعنی جائی که محل عبور آبهای باران و فاضلاب خانه های و کوچه ها اطراف است ؛ چون سطح این محله حدود پنج متر پائین تر از دیگر مناطق است و نتیجتا” آب های باران و فاضلابها ؛ به طرف این محله سرازیر می شود و از درون گودال و حفره ای از زیر ساختمان منازل عبور کرده و به سمت مناطق پائین دست جاری می گردد . در بعضی جاهای این محله هم دیده می شود که قدری سطح زمین را بالا آورده و به عوض جوی فاضلاب ؛ لوله قطور فلزی به کار برده اند . اسم این محله به مرور استعمال از او رو وی یون ( آب روندگان ) به اوریتیون تبدیل گردیده لیکن با توجه به اتیکت نصب شده ؛ اخیرا” این محله بنام فرخ نیا نامگذاری شده است .