می دره ( میان دره )
محله می دره یکی از محله های صحرا بدر غربی است و همین طور که از وضع ظاهر و فیزیکی محل پیداست ؛ حد فاصل بین فلکه امام خمینی فعلی تا میدان مثلث ؛ در خابان امام خمینی ؛ دره ای وجود داشته است به نام دری حجمه ونون که ابتدای آن از نزدیکی دروازه جلدوزون ( فلکه فعلی ) شروع شده است و این دره آب های محله مسجد و محله قلعه را به موازات خیابان امام خمینی جنوبی تا میدان مثلث هدایت و از آنجا تغییر مسیر داده و در امتداد خیابان منتظری فعلی ؛ به طرف پل قدیم جاری و از کنار پل به رودخانه می ریخته است و سرایرزی کوچه گوشه فلکه و سایر کوچه ها به طرف مسجد ننه قمری و سرازیری بغل مسجد علی بن ابیطالب (ع) که همان مسجد میان دره می باشد گویای این مطلب اند .

محله مرشدبکون
محله مرشدبکون ( مرشدبکان ) در منطقه حیدرخانه ؛ در قسمت شمال شرقی دزفول ؛ در محدوده بین خیابان های شریعتی و آفرینش قرار دارد که از شمال محدود است به قاپی آحسینی ؛ از شرق به کوچه سیاه منصوریان از غرب به محله پولادیان و لب خندق و از جنوب به خیابان شریعتی و چولیان ؛ در این محل مسجد و سربطاقی به همین نام دارد که سالها است روی آنرا پوشانده اند. اسم این محله مانند سایر محله ها برگرفته از نام ساکنین اولیه این منطقه است که عموما” از خانواده هائی به اسامی ؛ مرشدبکان ؛ مرشدی ؛ مرشدبک زاده ؛ نوروز زاده ؛ نوروزی و غیره تشکیل شده اند ؛ احتمال می رود اصل این خانوده ها از اهالی گرجی ترک تبارند که از قرن های پیش به این منطقه مهاجرت کرده و ساکن شده اند. مستند این احتمال اظهارات یکی از اهالی ساکن در این محله می باشد .