محله خیمه کشون ؛ از محله های اطراف پل باستانی ؛ در محل فعلی کوچه و کوی آیت الله نبوی قرار داشته که نام فعلی این محل ؛کوچه کاروان است .
چون در سالهای گذشته که وسائل پخت و پز فعلی از قبیل گاز و برق و غیره نبود و دیگ و طبخ مردم به وسیله هیزم و بعضا” هم با پهین خشک شده گاو و گاومیش و الاغ؛ انجام می شد؛ عده ای از مردم ار راه جمع آوری و فروش هیزم؛ امرار معاش می کردند؛ آنها هیزم ها را که انواع مختلفی با قیمت های متفاوت و با اسامی ( ملی – گز- بید- جاز- پیکل ) و غیره بود؛ روی استر و یا الاغ؛ در کوچه های شهر می گرداندند و به فروش می رساندند و چون شغل اکثر اهالی این منطقه؛ فروش هیزم بود این محله بنام خیمه کشون معروف شد و البته گاهی هم افراد ساکن دهات نیز؛ هیزم به شهر می آوردند و می فروختند .