در زبان دزفولی به مرغ چند روزه (( بچیله )) می گویند و به مرغ یکی دو ماهه (( بارنه )) می گویند لذا پلا بچیلون به معنی پله های مرغکان کوچک دانه چین است .
محل پلا بچیلون در محدوده بین بندار خراطون و بندار کرناسیون حوالی منازل آقایان پزشکی ؛ عادلیان و طیب زاده که از معاریف محترم آن منطقه اند ؛ قرار دارد و شامل حدود هفتاد پله کوتاه آجری و عریض است ؛ این پله ها مشرف به رودخانه است و امتداد آن هم ؛ بندار بچیلون نام دارد.
در گذشته ساکنین مجاور پله ؛ که یک بافت قدیمی و بومی است ؛ مرغ و خروسان خود را برای دانه چینی در پله ها و کوچه رها می کردند ؛ که کم و بیش هنوز هم ؛ این کار مرسوم است و شاید از این جهت است که این پله ها بنام بچیلون معروف شده است و یا از باب کوچکی و ریز بودن پله ها که توان عبور مرغکان خانگی چند روزه را ممکن می سازد ؛ به این اسم موسوم شده است ؛ در هر حال این پلکان معبر و وسیله مناسبی است برای دسترسی اهالی آن محدوده به رودخانه مفرح و پر برکت دز .