مقبره بی بی گزیده خاتون؛ درست روبروی بقعه سیدسلطانعلی رودبند است که به زبان دزفولی بیب گزیده و برخی از قدیمی ترها به وی؛ بیب بزیله (بی بی بزغاله) می گویند .(البته از باب تحریف و نه از بابت تخفیف و استهزا).
بی بی گزیده خاتون؛ دختر سید سلطانعلی رودبند سیاهپوش است و به نحوی که در کتاب مجمع الابرار و تذکره الاخیار سید عبداله داعی و همچنین دیار شهریاران دکتر احمد اقتداری آمده است؛ هر کس را اولاد نشود و یا اولاد از او تلف شود و نماند ؛ به زیارت او می رود و دو رکعت نماز به قصد قربت در آن جا می خواند ؛ حاجتش انشاءالله برآورده می شود .