نام پدر: لازم

نام همسر: فروزان شیخ نجدی

نام فرزندان: مسعود – مینا

شغل: کارمند مخابرات