نام پدر: مرحوم خواجه سلطان علی

نام همسر: خانم طیبه پور ملک

نام فرزندان: مریم – مرجان

شغل: