نام پدر: مرحوم خواجه ابوالقاسم

نام همسر: خانم طهماسبی

نام فرزندان: رضا – پویا

شغل: بازنشسته شرکت هفت تپه