نام پدر: مرحوم حاج رشید

نام همسر: خانم افسانه مجدی

نام فرزندان: علی – شادی

شغل: آزاد