نام پدر: مرحوم عبدالحمید

نام همسر: لادن پیام فر

نام فرزندان: نیلوفر –  امیرحسین – حمیدرضا

شغل: کارمند دانشگاه آزاد دزفول