نام پدر: حسین

همسر: پری مجدی

نام فرزندان: محمد و فاطمه

شغل: کارمند پتروشیمی ماهشهر