نام پدر: مرحوم حاج نورعلی

نام همسر: خانم پروین عبدالهی

نام فرزندان: وحید – نیکو

شغل: کارمند اداره آب و فاضلاب استان تهران