نام پدر: مرحوم خواجه حسن

نام همسر: خانم بتول مجدی

نام فرزندان: محمدرضا – محمد حسن – محمد – محمد حسین – مصطفی – شهناز – شهلا – عصمت

شغل: آزاد