ضمن خسته نباشید به کلیه ی دست اندرکاران امور شما را به دیدن روند آماده سازی حسینیه ی خاندان بزرگ مجدی دعوت می کنم .

امید است که این کار با پشتوانه مادی و معنوی شما عزیزان هر چه زودتر و با سرعت قابل قبولی به سرانجام برسد.

شماره حساب حسینیه خاندان مجدی
۰۱۰۹۴۵۳۶۶۷۵۰۰۰

شماره عابر بانک حسینیه خاندان مجدی
۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۳۶۸۲۶