در سال ۱۳۸۶که جهت حج عمره به خانه خدا رفتم تصور نمی کردم با خیل زواری روبرو گردم که به جای زیارت خانه خدا به کارهای جانبی روی آورند وزیارت خانه معبود را در درجه دوم قرار دهند خرید هایی که پایانی نداشت از بدو ورود به این کشور تا سالن فرودگاه جده جهت خروج ازین کشور صف بی پایان زوار در جلوی فروشگاهایی که موقع اذان جهت خواندن نماز مغازه هایشان را تعطیل می کردند وچه منظره بسیار زشتی بود که در خانه خدا هنگام اقامه نماز درب مغازه ای بنشینی جهت خرید چند وسیله بی مصرف چینی جهت سوغاتی به بستگان وبا اینکه در چند جلسه مکرر تمامی این موارد را به ما تذکر داده بودند اما طبق عادتی که در میان هم وطنان موروثی است توجهی به این امور نکردیم وهمین بی توجهی  آبروی ما را نزد مردم سایر کشورها خدشه دار میکند مواردی ازین بی توجهی ها را در( سفر نامه حج)  در همین سایت نوشته ام در مدت ۱۵ روزی که در مکه ومدینه به سر می بردم تقریبا تمامی شهر مدینه ومکه را گشتم نه برای تفریح بل به منظور شناسایی این دوشهر واحوالات مردمانش اکثر بازاریان این دوشهر مهاجرینی از کشورهای مسلمان هستند واکثریت مشتریان آنان ایرانیانند که با اجناس درجه سه چینی اجناس خود را به فروش می رسانند ومتاسفانه تنها کسانی که به قوانین دینی این کشور احترام نمی گذارند باز هم ایرانیان هستند به موارد مختلفی ازین بی احترامی ها اشاره ای بنمایم وبروم سر اصل مطلب لازم به ذکر است که تمامی این موارد توسط مدیر کاروان به دفعات به ما گوشزد شده بود استفاده از مهر وکتاب دعا وبوسیدن و لمس کردن وعکس گرفتن از اماکن مقدسه در این کشور ممنوع است ویا خاطیان به شدت برخورد می نمایند ولی باز هم متاسفانه زوار به این امور بی توجهی نشان می دادند ونتیجه اش خوردن شلاق از مامورین حاضر در اینگونه اماکن می باشد به عنوان مثال  هنگام طواف کردن موقع رسیدن به حجر اسماعیل که در میان گنبدی آهنین محصور شده خود را به آن می رسانند وآهنها را بوسه می زنند واین کارشان برای مامورینی  که در این نقطه متمرکز شده اند شرک محسوب می گردد وشروع به شلاق زدن آنها می نمایند وبدتر  اینکه زوار توجهی به شلاق خوردن نمی کنند ومی خواهند فیض بیشتری از طرف خدا برایشان منظور گردد بوسیدن حجر الاسود وسنگهای اماکن مقدسه ودرب ها و….. نمونه های دیگر این شیرین بازیهای زوار ایرانی است از طرف دیگر با دادن کتب مختلف واهدای قرآن به زوار ایرانی مردم ما را به طرف خودشان متمایل می سازند با این مقدمه  کوتاه وارد اصل مطلب می شوم واز آیات عظام سوالی می پرسم که امید وارم طرح این سوال موجب شبهه افکنی نگردد و طوری این مسئله حل گردد که افرادی مانند بنده با طیب خاطر به این امور بنگرند همانطوریکه مستحضر هستید کشور عربستان سالیان درازی است که باب عداوت را با کشور ما درپیش گرفته است وما هم کجدار ومریض با این کشورکنار آمده ایم ولی به تازگی نقاب از صورت خود برداشته وبا تجهیز گروه هایی تروریستی مانند داعش والقاعده رعب ووحشتی در بین مردم مسلمان منطقه براه انداخته است وکشتارهایی انجام می دهند که روی چنگیز خان را سفید کرده است ویرانی منازل مسکونی مردم وآوارگی آنان وکشتار سبعانه مردم بی گناه قسمتی از اعمال ددمنشانه این گروه های تروریستی است سوال من این است آیا سزاوار است با دلارهایی که توسط زوار ما  وسایر کشورهابه این سر زمین وارد می گردد وعددی نجومی را شامل می شوندسلاح خریداری کنند وبا این سلاحها همشهریان کسانی را که به زیارت اماکن مقدسه وارد کشورشان شده اند را به قتل برسانند به عبارتی دیگر یا پول زوار سلاح خریداری نمایند وهمان زوار وبستگانشان را  را به قتل برسانند به جرم اینکه هم کیش آنان نیستند مرحوم آیت الله شیرازی به خاطر اینکه منافع مادی کشور انگلیس را به خطر اندازد استعمال تنباکو را حرام نمودند آیا به نظر شما کشتن خیل مردمان بیگناه با سلاهایی که با پول ما تهیه می شوند بهتر است یا شرکت نکردن در مراسم حج؟ فتوای مرحوم آیت الله شیرازی برای در هم شکستن منافع مادی یک کشور بیگانه چنان تاثیر گذار بود که تمامی شرایط دولت وقت را پذیرا شد پس چه عاملی باعث گردیده که با پول های خودمان برضد خودمان تعرض نمایند وصدای هیچ کسی بیرون نیاید سوال من این است رفتن به خانه خدا در این شرایط به صلاح است یا به صلاح نیست واگر هست با چه دلایلی  سپاسگزارم

حق یارتان باد