تعداد افراد فامیل از تاریخ شکل گیری خاندان

تا امروز ۹۸۰ نفر می باشد.

تعداد خانوارها: ۲۲۷ خانواده می باشد.

تعداد افراد در قید حیات ۸۰۰ نفر می باشد.

تعداد مردان در قید حیات ۳۴۵ نفر می باشد.

تعداد زنان در قید حیات ۴۵۵ نفر می باشد.

تعداد متوفیان ۱۸۰ نفر می باشد.

تعداد مردان متوفی ۱۰۷ نفر می باشد.

تعداد زنان متوفی ۷۳ نفر می باشد.