کاش….
کاش گا هی درمسیر زندگی
باری از دوش نگاهی کم کنیم
فاصله های میان خویش را
با خطوط دوستی مبهم کنیم
کاش مثل آب ،مثل چشمه سار
گوشه نیلوفری را تر کنیم
ما همه روزی از اینجا می رویم
کاش این پرواز را باور کنیم

****

گشاده دست و جاری باش و یاری کن مانند رود
بخشنده و مهربان باش مثل خورشید
اگر کسی لغزشی کرد آن را بپوشان مانند شب
هنگامی که خشمگین شدی خاموش باش مثل مرگ
فروتن باش و خود بین باش مثل خاک
بخشش و گذشت داشته باش مثل دریا
اگر می خواهی دیگران خوب باشند
خودت خوب باش مثل آینه

****

یا رب نظری که در جا نزنیم
در کوی مغیلان قدم بی جا نزنیم
در درگه تو هر که مقامی دارد
بر ما نظری که تشنگان طلبیم

****

که زیبا بنده ام را دوست دارم
تو بگشا گوش دل،پروردگارت با تو می گوید
تو را در بیکران دنیای تنهایان
رهایت من نخواهم کرد
رها کن غیر من را
آشتی کن با خدای خود
تو غیر از من چه می جویی؟تو با هر کس به غیر از من ، از من چه می گویی؟
تو راه بندگی طی کن عزیز،من خدایی خوب می دانم
تو دعوت کن مرا با اشکی
که من چشمان اشک آلودهات را دوست می دارم
طلب کن خالق خود را،بجو ما را،تو خواهی یافت
که عاشق می شوی بر ما وعاشق می شوم بر تو
که وصل عاشق و معشوق هم،آهسته می گویم
خدایی عالمی دارد.

****