ازدواجهای درون فامیلی خاندان مجدی از بدو پیدایش این خاندان امری مرسوم بوده وتا کنون ادامه دارد واعتقاد آنها بر این است که با این وصلت های خجسته ریشه های این خاندان مستحکم تر می شود واز طرفی دیگر دختران فامیل که سرمایه ذیقیمتی در این خاندان میباشند نصیب خود فامیل میشوند وهمچنین با شناختی که هر دو خانواده به سبب نسب مشترکی که با هم دارند تحقیق وتفحص از هر دو خانواده ساقط می گردد با این مقدمه کوتاه به عرض خاندان محترم مجدی میرسانم که اسامی کسانی را که در این خاندان بزرگ ازدواج درون فامیلی نموده اند جمع آوری نموده ام از خوانندگان عزیزی که این اسامی را رویت مینمایند متواضعانه تقاضا مندم در صورتی که کسانی را از قلم انداخته ویا اشتباهی در اسامی آنها نموده ام با نوشتن دید گاه مرا یاری نمایند پیشاپیش از تمامی شما سپاسگزاری مینمایم
۱-حسین وزری
۲-میرزا و(زری وستاره)
۳-جوهر وزری
۴-محمد تقی وفاش
۵-رضا وکوچک
۶-پاپی وشازده
۷-ابوالقاسم وفاطمه سلطان
۸-سلطان علی و(زری وطلا)
۹-مهدی و(سلطان ومنور)
۱۰-روبخیر وسردار
۱۱-نصرالله وگل
۱۲-محمد حسین وطیبه
۱۳-مبارک وماهرو
۱۴-هوشنگ وبهجت
۱۵-هبت الله ورویا
۱۶-فرزاد وشهره
۱۷-محمد وزهرا
۱۸مرتضی وزهرا
۱۹-صفرعلی ورفعت
۲۰-مصطفی وپروین
۲۱-شهروز وآلاله
۲۲-مسعود وروشنک
۲۳-رضاوپریسا
۲۴-عزیزوطاهره
۲۵-محمد وسیمین
۲۶-قدرت ومرجان
۲۷-عزت الله ومریم
۲۸-حسن وفاطمه سلطان
۲۹-محمد علی وبتول
۳۰-محمد کاظم وشهین
۳۱-امیر ومرضیه
۳۲-غلامعلی وکتایون
۳۳-حسین ونسرین
۳۴-محمد رضا وشیرین
۳۵-مصطفی وامینه
۳۶-ایمان ومحبوبه
۳۷-مندنی وبی بی خاتون
۳۸-احمد وجواهر
۳۹-حسین وفاطمه
۴۰-حسن وحمیده
۴۱-عبد الرحمن ونجمه
۴۲-محمد رضا وپروانه
۴۳-رحیم وافسانه
۴۴-علیرضا وپری
۴۵-ناصروفروزان
۴۶-رضا ومریم
۴۷-علی وفردوس
۴۸-هادی وزری
۴۹-عبدالرحمن وطوبی
۵۰-عبد الحمید وایران
۵۱-عبد الحسین ولادن
۵۲-محمد حسن وپروانه
۵۳-سردار وروبخیر
۵۴-عبدالحسین وگوهر
۵۵-پرویز وشهلا
۵۶-محمد علی ونصرت
۵۷-حاجی وزهرا
۵۸-اسماعیل وطوبی
۵۹-غلامرضا وفروغ
۶۰-علیرضا واعظم
۶۱-محمد رضا ومینا
۶۲-رامین ومژگان
۶۳-همت وفوزیه
۶۴-ملک وزهرا
۶۵-باقر و کبری
۶۶-شیخ کرم وحسن گل
۶۷-عبدالحسین وتاج
۶۸-حسین علی وربابه
۶۹-امیر ونسرین
۷۰-عبد الرضا ومرجان
۷۱-ملک محمود وعطر گل
۷۲-خواجه علی نقی و بی بی جان
۷۳-ابراهیم وفاطمه
۷۴-ملک ورخ گل
۷۵-غلامحسین وپروین
۷۶-محمد رضا وفریبا
۷۷-محمود وطیبه
۷۸-مصطفی وفخری
۷۹-محمد حسین وکبری
۸۰-عباس ومهین
۸۱-حسین وجواهر
۸۲-بشیر وشوکت
۸۳-محمد تقی وفاطمه
۸۴-لازم وطوبی
۸۵-محمد علی ومعصومه
۸۶-محمد رضا ومهناز
۸۷-علی وپروانه
۸۸-محمد رضا و راضیه
۸۹-حاجی محمد وهیل گل
۹۰-احمد وگل