آقای اسماعیل مجدی

فرزند مرحوم حاج لازم (امیر حسین)