به اطلاع فامیل عزیزم می رسانم در بدوورود به سالن گرد همایی یک پوشه که حاوی دفترچه یادداشت خودکار سی دی و یک فرم چاپی( شماره ۱ ) میباشد در اختیار شما قرار می گیرد تمامی بند های این فرم باید توسط سر پرست خانواده پر گردیده وبه مامورین انتظامات تحویل گردد همچنین فرم دیگری (فرم شماره ۲)به تک تک افراد خاندان داده می شود که حاوی سوالاتی در مورد اطلاعات هویتی شماست واین اطلاعات برای جمع آوری بانک اطلاعاتی خاندان مجدی میباشد که به یاری خدا در یک کتاب با عکس های شما در آینده چاپ گرددلطفااطلاعات شناسنامه ای وکد ملی خود را به خاطر داشته باشید تا بتوانید این فرم را تکمیل نمایید لطفا این فرم را با دقت کامل پر نموده و به اینجانب محمد حسن مجدی نسب تحویل دهید
همانطوریکه قبلا به اطاع شما رسیده است راس ساعت اعلام شده در مراسم حظور برسانید
پیشاپیش از همکاری شما در این مورد سپاسگزاری مینمایم به امید دیدار سبز شما در همایش بزرگ خاندان مجدی در ۴ فروردین سال۱۳۹۲