به دنبال برگذاری همایش بسیار شایسته چهارم فروردین ۹۲ – که درخور شان و نام خاندان بزرگ مجدی بود – و گزارش اینجانب راجع به مصوبات هیات مدیره محترم شرکت درباره سرمایه گذاری در برخی پروژه های اقتصادی مهم شهری ,اطلاعیه شماره ۵ در مورد پذیره نویسی فروش سهام برای اجرای اولین پروژه اقتصادی شرکت تنظیم و بزودی توسط رابطین محترم ارسال میگردد.
از آنجائی که ذکر نام و جزئیات پروژه درسایت – که یک منظر عمومی دارد – میتواند تبعاتی را در پی داشته باشد, خواهشمند است در صورتیکه اطلاعیه های قبلی را- بهر دلیل – دریافت ننموده اید با شماره تلفن ۰۹۱۶۶۴۵۳۴۵۴ (آقای محمدرضا مجدی نسب) تماس حاصل نموده و اطلاعیه فوق را دریافت و یا با اخذ توضیحات کامل از ایشان نسبت به نوع سرمایه گذاری خود و وابستگان محترم تصمیم گیری فرمائید.
باتشکر