به اطلاع میرسانم که پسرآقای مظفر مجدی براثر برق گرفتگی در محل کارشان به اهواز اعزام گردیده اند و پدرشان نیزمبتلا به پا درد مزمنی هستند مراتب جهت دلجویی از ایشان به عرض میرسد