حضور فامیل عزیز میرسانم که خانم فروغ مجدی فرزند مر حوم خواجه  حسین وهمسر آقای غلامرضا مجدی به خاطر بیماری د یابت  در اهواز  بستری گردید ه اند تلفن تماس ۰۹۱۶۳۴۴۷۰۰۱