النا نجدی

پدر:محمدعلی نجدی فرزند مرحوم عبدالمحمد

مادر :سرکار خانم کیوانفر

تولد  ۲۹ خرداد ۹۸