نام پدر عبدالامیر فرزند حاج حسین

نام مادر:نسرین مجدی فرزند حاج حسین

مهندس برق الکترونیک