همانگونه که در اولین گرد همایی خاندان مجدی به اطلاع رساندیم راه اندازی صندوق قرض الحسنه خاندان مجدی در دستور کار قرار گرفته است ومهمترین هدف آن دادن وام قرض الحسنه به اعضاء محترم آن می باشد وشرایط عضویت به صورت زیر می باشد

۱-اندوخته اولیه برای هر شخصی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال معادل صد هزار تومان می باشد

۲-اندوخته ثابت ماهانه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال معادل ده هزار تومان می باشد

۳-میزان وام پرداختی در شروع کار مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل یک ملیون تومان به هر نفر می باشد

۴-با افزایش اندوخته خود به چند برابر می توانید به همان نسبت تعداد گرفتن وام را افزایش دهید

۵-وابستگان خاندان محترم مجدی می توانند با نام یکی از افراد خاندان مجدی در این صندوق عضو گردند

۶-مجموعه هر اندوخته ای جزء دارایی شما محسوب می گردد ودر هر زمانی می توانید اندوخته خود را از صندوق خارج نمایید

۷-در ابتدای شروع صندوق به نوبت عضویت ویا به قید قرعه وام به اعضاءپرداخت می گردد

۸-جمعی از افراد خیر خاندان مجدی برای شکوفایی این صندوق متعهد گردیده اند مبالغی را به عنوان امانت به این صندوق واریز نمایند وهیچگونه وامی در یافت ننمایند

۹-سود این وام ۴ درصد و مدت باز پرداخت ان ۱۲ماهه می باشد

۱۰-افرادی که در شرکت تعاونی خاندان مجدی سهام خریداری نموده اند می توانند وجوه این سهام را به صندوق قرض الحسنه خاندان مجدی انتقال داده واگر تمایلی به این کار ندارند می توانند وجوه خود را دریافت نمایند

۱۱-کسانی که یک سهم از شرکت خاندان مجدی خریداری نموده اند در صورتی که بخواهند عضو صندوق قرض الحسنه خاندان مجدی گردند بایستی  ۵۰۰۰۰۰ریال دیگر به صندوق واریز نمایند

۱۲-فرمی توسط رابطین محترم خدمت شما ارسال می گردد لطف نماییدپرسش نامه آنرا پس از تکمیل به رابط خود تحویل دهید