افراد بسیار زیادی  از خاندان مجدی قبل از جنگ تحمیلی به دلیل موقعیت تجاری و کاری خوب در شهر آبادان ساکن بوده اند که برخی از آنها پس از شروع جنگ تحمیلی به شهر دزفول بازگشته اند. اولین فردی از خاندان مجدی که در شهر آبادان ساکن می شود و باعث می شود که بقیه افراد  خاندان به آبادان روند نجدی فرزند خواجه محمد فرزند خواجه نقی می باشد که در زمان خود در آبادان انسانی سرشناس و خوش نام بوده است . نجدی دارای قدی بسیار بلند چشم های رنگی وموهای بور بوده است بوده است ولی متاسفانه در سنین جوانی براثر بیماری تب مالت فوت مینماید .از جمله کسانی که قبل از جنگ تحمیلی در آبادان زندگی می کردند می توان :

حاج رشید مجدی و حاج اسماعیل مجدی نسب فرزند خواجه محمد علی همتی (هردوشان در دوران مجردی و جوانی در آبادان بوده اند).

حاج حسین و خواجه حسن و خواجه عباس (میرزاعلی) فرزندان خواجه مندنی.

خواجه میرزا علی و خواجه غلامعلی   فرزندان خواجه اسماعیل .

خواجه پرویز مجدی زاده و خواجه محمود مجدی نسب فرزند ملک.

خانم ها گوهر و زهراسلطان مجدی عرب (زوجه خواجه حسن صراف پور) فرزندان خواجه محمد را نام برد.

خواجه غلامعلی فرزند خواجه ابوالقاسم

حاج محمد علی مجدی نسب فرزند خواجه حسن

برخی افراد نظیر

حاج کاظم و خواجه عباس مجدی عرب فرزندان خواجه محمد.

خواجه باقر مجدیان , آقای غلامحسین مجدی نسب فرزند خواجه اسماعیل , آقای  هوشنگ مجدی نصب فرزند خواجه محمد علی همتی

حاج حسین پرورش (همسر خانم پروین کویتی) نیز بعد از جنگ تحمیلی همانند قبل در آبادن به سکونت خود ادامه می دهند .