یک زن ویک مرد در مجلسی حضور داشتند شخصی از مرد پرسید شما با این خانم چه نسبتی دارید جواب داد مادر شوهر این خانم با مادر زن من مادر ودخترند حال می توانید بگویید این زن ومرد با هم چه نسبتی دارند ؟