۳ بار بگو :

سه سیر سر شیر سه شیشه شیر!

۵ بار بگو :

لای رولت رنده ی لیمو رفته

این جمله رو اگه ۲ بار هم بتونی بگی هنر کردی ! :

چه ژست زشتی

حالا ۳ بار تکرار کن :

دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده

۵ بار سریع بگو :

سه دزد رفتن به بز دزدی ُ یه دزد یه بز دزدید ُ یه دزد دو بز دزدید

سریع اینم ۳ مرتبه تکرار کن :

لیره رو لوله لوله رو لیره

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :

ششلیک شنسل شنسل ششلیک

۳ بار پشت سر هم بگو :

سپر عقب ماشین جلویی زد به سپر جلو ماشین عقبی

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :

کانال کولر تالار تونل

جمله سخت زیر رو ۵ بار تکرار کن :

قوری گل قرمزی

ننه حسن حسن هستن ، نه ننه حسن نیستن ، حسن نیستن ، حسن نیستن کجا هستن حسن هستن خونه نیستن

۶ بار بگو

تره و ترب و ترخون – ترد و تند و تلخه

۵ با بگو
پشتی پستچی کدپستی۳ بار بگو
شیش سیخ شیشلیک سیخی ۶ هزار