آقای ایمان مجدی عرب
نام پدر: غلامعلی
نام مادر : کتایون مجدی زاده
نام همسر: محبوبه مجدی