سکانس اول:
چند روز پیش تهران بودم در خیابان پاسداران اعلامیه ای روی دیوار توجهم را جلب کرد

DSC_0032---Copy

اعلامیه ای که مکرر آنها را دیده ایم وبه راحتی از کنارش گذشته ایم باایشان تماس گرفتم واز او پرسیدم علت فروش کلیه ات به خاطر چیست جواب داد بدهی زیادی دارم وراهی جز فروش کلیه ام ندارم وقتی قیمت کلیه اش را از او پرسیدم با صدایی بغض آلود مبلغ آنرا ۴۵ میلیون تومان اعلام نمود براستی چه میشود که انسانی به خاطر فشارهای مادی قسمتی از بدنش را به فروش می رساند؟

آیا ارگانی جهت کمک به این نوع افراد احساس نمی شود؟
سکانس دوم:
همان روز تبلیغ کنسرتی در یکی از پر تیراژترین روزنامه صبح تهران توجهم راجلب نمود

DSC_0036---Copy

با دفتر فروش تماس گرفتم وفیمت بلیط را جویا شدم قیمت هر قطعه بلیط را  ۹۵۰۰۰۰  ریال اعلام نمود به عکس این به ظاهر هنرمند توجه نمایید ومابقی قضایا را خود دریابید