عده ای در خون و اتش عده ای در پول خلق
هر دو رقصیدند اما این کجا و ان کجا
عده ای سرب و گلولــه عـــده ای مــیلیاردها
هر دو تا خوردند اما این کجا و ان کجا
عده ای بر روی مین و عده ای بر بـــال قو
هر دو خوابیدند اما این کجا و ان کجا
عده ای زیر شنی و عده ای بر ماســـــه ها
هر دو غلطیدند اما این کجا و ان کجا
این یکی از سوز ترکش ان یکی هم در سونا
هر دو میسوزند اما این کجا و ان کجا
این یکی بر تخته ماساژ ان یکی بر ویلچرست
هر دو ارامند اما این کجا و ان کجا
این یکی در عمـــق دجله ان یکی انتــــالیــــا
هر دو در ابند اما این کجا و ان کجا
این یکی را گاز خردل ان یکی را گاز پارس
هر دو با گازند اما این کجا و ان کجا
عده ای در کوی یار و عده ای در جنب یار
هر دو با یارند اما این کجا و ان کجا
عده ای کردند کـــار و عده ای بـــستند بـار
هر دو فعالند اما این کجا و ان کجا