این تصاویری که از بازسازی صحنه های تاریخی ارایه شد نوعی عکاسی است به نام آرت فتوگرافی یا چیدمان هنری که رشته جدیدی در عکاسی است و به سینما بسیار نزدیک است.

resized_17391_273 resized_17392_702 resized_17393_925 resized_17394_379 resized_17395_484 resized_17396_203 resized_17397_568 resized_17398_271 resized_17399_548 resized_17400_290 resized_17401_698 resized_17402_733 resized_17403_861 resized_17404_150 resized_17405_534