چند روز پیش به عیادتش رفتم نسبت به دیدار قبلی که اور ا دیده بودم بسیار تکیده تر شده بود وآلزایمر اورا فلج کرده بود بانو فاطمه شیخ نجدی فرزند شیخ علی وهمسر مرحوم خواجه حسین مجدی که بعد از جنگ ایران وعراق از آبادان به دزفول مهاجرت نمودندو بعد از پایان جنگ در شهر آباءواجدادی خویش ماندگار گردیدند دارای نه فرزند می باشد که در دوران جنگ یکی از فرزندانش به نام غلامرضارا به شهدای ایران زمین تقدیم نموده ومانند خیل مادران داغدار این مرز وبوم صبر پیشه نمودندDSC_0002

در تاریخ۱۳۷۹/۱/۱۴ همدم زندگیش را از دست می دهند ودر اواخرسال ۱۳۸۵ به آلزایمر مبتلا می گردندبانویی که فرزندانی صالح تربیت نموده وتا مادامی که قدرت تکلم داشتند آنها را به داشتن خصلت های نیکو تشویق وترغیب می نمودند دفعه پیش که برای عیادت ایشان به خدمتش رسیدم دخترش فروغ خانم از ایشان پرسید که آیا مرا می شناسدچواب مثبت دادند ولی از قرائن پیدا بود که مرا به جای نیاورده است اصرار داشت باغچه خانه اش را ببینم بلند شدند ودرب اتاق را باز نمودند وباغچه خانه اش را نشانم دادند از سر سبزی آن به وجد آمده بود واین آخرین باری بود که من ایشان را در حال حرکت می دیدم ولی این بار که به عیادتش رفتم بانویی را دیدم که قدرت تکلم وقدرت حرکتش رااز دست داده بود وهیچ گونه حرکتی از ایشان ساخته نبوداز فروغ پرسیدم چگونه غذا می خورند جواب داد غدایش را به صورت میکس شده به او می دهیم پرستاری به صورت ۲۴ ساعته از ایشان مراقبت می نمود واین بنده خدا به خاطر نشستن مداوم دربستر مبتلا به زخم بستر شده بودند انگشتان دستانش بسته بودندو آنها را همیشه نزدیک صورتش نگه می داشتDSC_0001

وفروغ خانم به سختی آنها را باز می کرد وبر آنان بوسه می زدفراموشی که یکی از ده ها عارضه این بیماری است باعث شده بود که حتی از فوت فرزند دومش مرحوم حاج حمید چیزی به خاطرش نیاید وحتی آخرین نوه اش هانیه خانم را نشناسند

DSC_0015---Copyولی فروغ معتقد بود که او ما را می شناسدو با چشمانش با ما حرف می زند به بزرگوارانی که برای عیادت ایشان به بهانه اینکه او کسی را نمی شناسد نزد ایشان نمی روند باید یاد آوری نمایم با این بهانه صله رحم را ترک ننمایند اگر ایشان شما را نمی شناسدشما که ایشان را می شناسیدجا دارد از فرزندان این بانوی بزرگوار که ایشان را در این شرایط سخت با عزت واحترام نگهداری می نمایند ولحظه ای از او غفلت نمی نمایند تشکر وقدر دانی نمایم فرزندانی صالح که مانند بسیاری از افراد این جامعه اورا به سرای سالمندان نفرستاده اند وبا جان ودل از او مراقبت می نمایند حق یارتان باد