Untitled-2

روز اربعین مادری رو دیدم که پارسال روز دهم محرم هم دیده بودمش مادری که به معنای واقعی خودش و وقف فرزندش کرده بود.
تصویر بیانگر همه چیز هست.
ما هم برای شفای این پسر دعا کنیم……
به راستی که بهشت زیر پای مادران است.