آقای بهروز مجدی نسب

فرزند خواجه عبدالمجید فرزند حاج حاجی محمد